Ovsištské námestie, 1. 851 04 Petržalka, Bratislava

Štatút súťaže na facebookovej stránke

Názov propagačnej súťaže: ” Mesačný prenájom trenažéra HRS T-280 zdarma”

PREAMBULA

Tento štatút súťaže „Mesačný prenájom trenažéra HRS T – 280 zdarma“ (ďalej aj len ako “súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj len ako “štatút“).

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na Facebook stránke SportDoma.sk (ďalej len „súťaž“). Tento štatút je spolu s informáciami uvedenými v konkrétnom súťažnom príspevku v zmysle článku II bod 2 tohto štatútu jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

 I. Organizátor súťaže

Alexander Ponomarenko so sídlom Banšelova 5940/2, 82104 Bratislava, IČO:   51 260 182

Kontaktné údaje: sportdoma.sk@gmail.com

II. Účel súťaže

 1. Cieľom súťaže je podpora a zviditeľnenie profilu vyhlasovateľa súťaže na sociálnej sieti Facebook a jeho výrobkov.
 2. Súťaž je spravidla oznámená v texte vybraného zverejneného príspevku alebo statusu (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže „www.sportdoma.sk”.

III. Trvanie súťaže

1) Termín konania súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku na Facebook stránke vyhlasovateľa súťaže „www.sportdoma.sk”.  Súťaž je časovo limitovaná a bude prebiehať v období od 12 00   17.05.2021 do  12 00    31.05.2021.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 1. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, okrem: zamestnancov vyhlasovateľa súťaže a osôb im blízkym v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

V. Podmienky účasti v súťaži

 • musíte byť fanúšikom našej FB stránky “SportDoma.sk”
 • Daj like pod príspevok!
 • Daj like našej stránke !
 • Označ do komentára osobu, ktorej by si chcel/a odporučiť naše služby.

VI. Výhra

výhra je mesačný prenájom bežeckého pásu HRS T 280, dovoz, montaž, odvoz zdarma. V podmienkach je vratná kaucia – 100 eur.

VII. Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca súťaže nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v tomto štatúte súťaže. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook, Inc.

VIII. Odovzdanie a prevzatie výhry

 1. Spôsob odovzdania vecnej výhry bude dohodnutý medzi organizátorom a výhercom.
 2.  Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 3. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje poskytnuté súťažiacim. V prípade, ak tieto údaje budú súťažiacim poskytnuté nesprávne a prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude na poskytnuté kontaktné údaje súťažiaceho z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť súťažiaceho v súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.

IX. Osobné údaje

1) Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej iba „nariadenie GDPR“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon“) platného od 25.5.2018, prevádzkovateľAlexander Ponomarenko so sídlom Banšelova 5940/2, 82104 Bratislava, IČO:   51 260 182

vám ako dotknutej osobe poskytuje nasledovné informácie, ktoré potrebujete vedieť v súvislosti s účasťou v spotrebiteľských súťažiach, ktoré organizuje. Bližšie informácie o podmienkach súťaží ako aj o právach dotknutých osôb sú dostupné na webovom sídle spoločnosti www.sportdoma.sk

Obvykle ide o tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje (napr. e-mail alebo telefónne číslo)

 • Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci súťaží je udelenia súhlasu dotknutej osoby v rámci súťaže a to podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ ste v rámci súťaže udelili súhlas, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Podrobnosti pre tieto prípady sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa www.sportdoma.sk. Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám sa uskutoční iba vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže (napr. poslanie výhry cez logistickú spoločnosť). Odovzdanie vašich osobných údajov tretím osobám nad tento rámec zásadne vylučujeme.

X. Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto štatútu. Za kontrolu dodržiavania štatútu súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto štatútom.